Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

V spolupráci s naším parterom – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sme riešili problematiku odpadových vôd v ÚV Slaská. Výsledkom našej spolupráce bol návrh kalovej koncovky, ktorá zabezpečuje kvalitu vypúšťaných vôd do recipientu v súlade s NV 269/100 Z.z. v znení novely NV č.398/2012 Z.z.. 

  • Zníženie koncentrácie nerozpustných látok (NL) v odpadových  vodách pod legislatívne stanovenú limitnú hodnotu koncentrácie ukazovateľa NL < 40 mg/l
  • Dodávka a montáž technológie na kľúč s kompletnou projektovou dokumentáciou vrátane stavebných objektov
  • Zabezpečenia automatizácie procesov a MaR v požadovanej miere
  • Inštalácia zariadení a snímačov od renomovaných výrobcov

Riešenie

Po technologickom procese úpravy pitnej vody vznikajú odpadové vody z čistenia (prania) filtrov. Pracia voda obsahuje nerozpustné látky, ktorých vypúšťaním do recipientu dochádza k jeho znečisteniu. Systém úpravy pracej vody sme navrhli tak, aby sa dosiahlo zníženie koncentrácie nerozpustených látok vo vode odvádzanej do recipientu na požadovanú hodnotu.

Po ukončení procesu prania filtrov je pracia voda odvádzaná potrubným systémom do akumulačnej nádrži, v ktorej sú osadené prevzdušňovacie elementy. Tlakový vzduch je do týchto elementov dodávaný vačkovým dúchadlom. Po naplnení akumulačnej nádrže je pracia voda prečerpávaná do kalovej (usadzovacej) nádrže pomocou kalového čerpadla s vortexovým obežným kolesom.

Ovládanie čerpadla a dúchadla je v automatickom režime riadené plavákovými spínačmi osadenými v akumulačnej a kalovej nádrži.  Nerozpustné látky obsiahnuté v pracej vode sa v kalovej nádrži gravitačne usadzujú a vytvárajú kalový mrak. Výška kalu v nádrži je kontinuálne meraná digitálnym snímačom (sondou) rozhrania voda-kal. Po usadení kalu je odsadená vyčistená voda vypúšťaná do recipientu, pričom jej množstvo je zaznamenávané indukčným prietokomerom. Usadený kal je z kalovej nádrže odčerpávaný a odvážaný na likvidáciu do ČOV.

Výhody nášho riešenia

Navrhnutá koncepcia technologických zariadení na úpravu pracej vody zabezpečuje výrazne zníženie koncentrácie nerozpustných látok (NL) vypúšťaných do vodného toku, čím sa znižuje ekologické zaťaženie životného prostredia. Technologické zariadenia ako aj materiály použité firmou PRAKTIKPUMP, s.r.o. sú najvyššej kvality a od svetovo uznávaných výrobcov (SIEMENS, Endress+Hauser, HOMA, FRIALEN, apod.).